control panel
Šaj? metodiskaj? l?dzekl? ir inform?cija, kas ES pilso?iem un vi?u ?imenes locek?iem pal?dz?s iesniegt pieteikumus ES Past?v?g? statusa sh?mas ietvaros.